Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
SEM
U

Ribičič, M., Car, M.
V spomin Milanu Živanoviću
2004. Geologija 47/2, 133-134