Ba
Bor
C
CO2
Cu
dam
DSS
E
EGS
EMS
gas
GIS
GSO
H
HDR
Hum
N
O
oil
PAH
Pb
PCS
REE
SEM
U

Gaździcki, A., Kozur, H., Mock, R.

1979. Geologija 22/1, 71-111