Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Ogorelec, B.
Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije
2011. Geologija 54/3, 1-136

Pleničar, M.
Tektonski okni pri Knežaku
1959. Geologija 5, 5-10

Pleničar, M.
Rudisti v krednih skladih Slovenije
1977. Geologija 20, 5-31

Pleničar, M.
Stratigrafski razvoj krednih plasti na južnem Primorskem in Notranjskem
1960. Geologija 6, 22-145

Pavšič, J.
Nanoplankton v zgornjekrednih in paleocenskih plasteh na Goriškem
1977. Geologija 20, 33-83

Pleničar, M.
Položaj krede južne Slovenije v mediteranski geosinklinali
1961. Geologija 7, 35-42

Mitrevski, G., Pavšič, J.
Zgornja kreda nad Savo pri Zagorju
1976. Geologija 19, 45-52

Poljak, M., Lapanje, A., Gušić, I., Bole, B., Ogorelec, B.
Vrtina MET-1/04 pri Metliki na meji med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi
2005. Geologija 48/1, 53-72

Pavlovec, R.
O sistematskem položaju vrste Keramosphaerina tergestina Stache
1971. Geologija 14, 53-61

Pleničar, M.
Hipurit iz krednega apnenca pri Postojni
1961. Geologija 7, 63-65

Žlebnik, L.
Prispevek k stratigrafiji velikotrnskih skladov
1958. Geologija 4, 79-93

Mikuž, V.
Elazmobranhij Cretolamna appendiculata v zgornjekrednih - gosauskih plasteh pri Stranicah
2003. Geologija 46/1, 83-87

Pleničar, M.
O novih najdbah rudistov na območju Kočevskega roga
1965. Geologija 8, 92-101

Turnšek, D.
Velike Tintinine v titonskih in valangijskih skladih severozahodne Dolenjske
1965. Geologija 8, 102-111

Pleničar, M.
Prispevek h geologiji Cerkniškega polja
1953. Geologija 1, 111-119

Rijavec, L.
Izdanka krednih sedimentov severovzhodno od Prelog pri Slovenskih Konjicah
1965. Geologija 8, 119-120

Germovšek, C.
Zgornjekredni klastični sedimenti na Kočevskem in v bližnji okolici
1953. Geologija 1, 120-134

Pejović, D., Radoičić, R.
Prilog stratigrafiji gornje krede ostrva Brača - Jadranska karbonatna platforma
1987. Geologija 28/29, 121-150

Ogorelec, B., Šribar, L., Buser, S.
O litologiji in biostratigrafiji volčanskega apnenca
1976. Geologija 19, 125-151

Pleničar, M.
Radioliti iz krednih skladov Slovenije II
1974. Geologija 17, 131-179

Spiridonov, V. A.
Posodobitev filogenetske rekonstrukcije, klasifikacije in morfoloških znakov recentnih rakovic Portunoidea Rafinesque, 1815 (Decapoda, Brachyura, Heterotremata) z razpravo o njihovi pomembnosti za fosilni material
2020. Geologija 63/1, 133-166

Pleničar, M., Buser, S.
Kredna makrofavna Trnovskega gozda
1967. Geologija 10, 147-160

Pleničar, M.
Poročilo o globokomorskem razvoju krednih plasti pri Kostanjevici
1958. Geologija 4, 152-156

Šribar, L., Pleničar, M.
Zgornjekredne cenocone v jugozahodni Sloveniji
1990. Geologija 33, 171-205

Hamrla, M.
Petrografski sestav nekaterih vzorcev raškega premoga z različno koksavostjo
1955. Geologija 3, 181-197

Dozet, S., Ogorelec, B.
Mlajše paleozojske, mezozojske in terciarne oolitne in onkolitne plasti v Sloveniji – Pregled
2012. Geologija 55/2, 181-208

Pleničar, M., Dozet, S.
Contribution to the Knowledge of Upper Cretaceous Beds in Kočevje and Gorski Kotor Area (NW Dinarides)
1994. Geologija 36, 183-194

Pleničar, M.
Radioliti iz krednih skladov Slovenije I
1973. Geologija 16, 187-226

Pleničar, M.
Oolitni boksiti v kredi na Primorskem
1955. Geologija 3, 198-203

Pleničar, M.
Nahajališče kredne favne jugozahodno od Jelšan pri Ilirski Bistrici
1955. Geologija 3, 204-208

Pavšič, J.
Zgornjekredni in paleocenski apneni nanoplankton v Posočju
1979. Geologija 22/2, 225-276

Özer, S.
Three new species of the genus Gorjanovicia Polsak from Kocaeli region (Northwestern Anatolia)
1982. Geologija 25/2, 229-236

Lapajne, V., Šribar, L.
Zgornjekredni sedimenti na območju Posavskih gub
1973. Geologija 16, 237-244

Hamrla, M.
Prispevek h geologiji produktivnega senona na področju Grdeličke klisure v Južni Srbiji
1953. Geologija 1, 243-261

Šribar, L.
Biostratigrafija spodnjekrednih plasti na Logaški planoti
1979. Geologija 22/2, 277-308

Jurkovšek, B., Šribar, L., Ogorelec, B., Kolar Jurkovšek, T.
Pelagične jurske in kredne plasti v zahodnem delu Julijskih Alp
1990. Geologija 31/32, 285-328

Šribar, L.
Kredne plasti v vzhodnih podaljških Karavank in Posavskih gub
1981. Geologija 24/2, 303-317

Grad, K.
Obvestilo o raziskavah krednih sedimentov v Posavskih gubah
1960. Geologija 6, 313-315

Gümüs, A.
Alpska rudišča v Turčiji
1972. Geologija 15, 315-326

Dozet, S., Silvester, M.
Skitske in zgornjekarnijske kamenine na Kočevskem
1979. Geologija 22/2, 327-336

Delvalle, D., Buser, S.
Microfacies analysis of limestones from the Upper Cretaceous to the Lower Eocene of SW Slovenia (Yugoslavia)
1990. Geologija 31/32, 351-394

Buser, S., Turnšek, D.
Razvoj spodnjekrednih skladov ter meja med juro in kredo v zahodnem delu Trnovskega gozda
1966. Geologija 9, 527-548

Trotošek, S.
Geološka zgradba ozemlja severno od Šmarjeških Toplic
2002. Geologija 45/2, 585-588