Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Ogorelec, B.
Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije
2011. Geologija 54/3, 1-136

Pleničar, M.
Tektonski okni pri Knežaku
1959. Geologija 5, 5-10

Pleničar, M.
Rudisti v krednih skladih Slovenije
1977. Geologija 20, 5-31

Pleničar, M.
Stratigrafski razvoj krednih plasti na južnem Primorskem in Notranjskem
1960. Geologija 6, 22-145

Pavšič, J.
Nanoplankton v zgornjekrednih in paleocenskih plasteh na Goriškem
1977. Geologija 20, 33-83

Pleničar, M.
Položaj krede južne Slovenije v mediteranski geosinklinali
1961. Geologija 7, 35-42

Mitrevski, G., Pavšič, J.
Zgornja kreda nad Savo pri Zagorju
1976. Geologija 19, 45-52

Poljak, M., Lapanje, A., Gušić, I., Bole, B., Ogorelec, B.
Vrtina MET-1/04 pri Metliki na meji med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi
2005. Geologija 48/1, 53-72

Pavlovec, R.
O sistematskem položaju vrste Keramosphaerina tergestina Stache
1971. Geologija 14, 53-61

Pleničar, M.
Hipurit iz krednega apnenca pri Postojni
1961. Geologija 7, 63-65

Žlebnik, L.
Prispevek k stratigrafiji velikotrnskih skladov
1958. Geologija 4, 79-93

Mikuž, V.
Elazmobranhij Cretolamna appendiculata v zgornjekrednih - gosauskih plasteh pri Stranicah
2003. Geologija 46/1, 83-87

Pleničar, M.
O novih najdbah rudistov na območju Kočevskega roga
1965. Geologija 8, 92-101

Turnšek, D.
Velike Tintinine v titonskih in valangijskih skladih severozahodne Dolenjske
1965. Geologija 8, 102-111

Pleničar, M.
Prispevek h geologiji Cerkniškega polja
1953. Geologija 1, 111-119

Rijavec, L.
Izdanka krednih sedimentov severovzhodno od Prelog pri Slovenskih Konjicah
1965. Geologija 8, 119-120

Germovšek, C.
Zgornjekredni klastični sedimenti na Kočevskem in v bližnji okolici
1953. Geologija 1, 120-134

Pejović, D., Radoičić, R.
Prilog stratigrafiji gornje krede ostrva Brača - Jadranska karbonatna platforma
1987. Geologija 28/29, 121-150

Ogorelec, B., Šribar, L., Buser, S.
O litologiji in biostratigrafiji volčanskega apnenca
1976. Geologija 19, 125-151

Pleničar, M.
Radioliti iz krednih skladov Slovenije II
1974. Geologija 17, 131-179

Spiridonov, V. A.
Posodobitev filogenetske rekonstrukcije, klasifikacije in morfoloških znakov recentnih rakovic Portunoidea Rafinesque, 1815 (Decapoda, Brachyura, Heterotremata) z razpravo o njihovi pomembnosti za fosilni material
2020. Geologija 63/1, 133-166

Pleničar, M., Buser, S.
Kredna makrofavna Trnovskega gozda
1967. Geologija 10, 147-160

Pleničar, M.
Poročilo o globokomorskem razvoju krednih plasti pri Kostanjevici
1958. Geologija 4, 152-156

Šribar, L., Pleničar, M.
Zgornjekredne cenocone v jugozahodni Sloveniji
1990. Geologija 33, 171-205

Hamrla, M.
Petrografski sestav nekaterih vzorcev raškega premoga z različno koksavostjo
1955. Geologija 3, 181-197

Dozet, S., Ogorelec, B.
Mlajše paleozojske, mezozojske in terciarne oolitne in onkolitne plasti v Sloveniji – Pregled
2012. Geologija 55/2, 181-208

Pleničar, M., Dozet, S.
Contribution to the Knowledge of Upper Cretaceous Beds in Kočevje and Gorski Kotor Area (NW Dinarides)
1994. Geologija 36, 183-194

Pleničar, M.
Radioliti iz krednih skladov Slovenije I
1973. Geologija 16, 187-226

Pleničar, M.
Oolitni boksiti v kredi na Primorskem
1955. Geologija 3, 198-203

Pleničar, M.
Nahajališče kredne favne jugozahodno od Jelšan pri Ilirski Bistrici
1955. Geologija 3, 204-208

Pavšič, J.
Zgornjekredni in paleocenski apneni nanoplankton v Posočju
1979. Geologija 22/2, 225-276

Özer, S.
Three new species of the genus Gorjanovicia Polsak from Kocaeli region (Northwestern Anatolia)
1982. Geologija 25/2, 229-236

Lapajne, V., Šribar, L.
Zgornjekredni sedimenti na območju Posavskih gub
1973. Geologija 16, 237-244

Hamrla, M.
Prispevek h geologiji produktivnega senona na področju Grdeličke klisure v Južni Srbiji
1953. Geologija 1, 243-261

Šribar, L.
Biostratigrafija spodnjekrednih plasti na Logaški planoti
1979. Geologija 22/2, 277-308

Jurkovšek, B., Šribar, L., Ogorelec, B., Kolar Jurkovšek, T.
Pelagične jurske in kredne plasti v zahodnem delu Julijskih Alp
1990. Geologija 31/32, 285-328

Šribar, L.
Kredne plasti v vzhodnih podaljških Karavank in Posavskih gub
1981. Geologija 24/2, 303-317

Grad, K.
Obvestilo o raziskavah krednih sedimentov v Posavskih gubah
1960. Geologija 6, 313-315

Gümüs, A.
Alpska rudišča v Turčiji
1972. Geologija 15, 315-326

Dozet, S., Silvester, M.
Skitske in zgornjekarnijske kamenine na Kočevskem
1979. Geologija 22/2, 327-336

Delvalle, D., Buser, S.
Microfacies analysis of limestones from the Upper Cretaceous to the Lower Eocene of SW Slovenia (Yugoslavia)
1990. Geologija 31/32, 351-394

Buser, S., Turnšek, D.
Razvoj spodnjekrednih skladov ter meja med juro in kredo v zahodnem delu Trnovskega gozda
1966. Geologija 9, 527-548

Trotošek, S.
Geološka zgradba ozemlja severno od Šmarjeških Toplic
2002. Geologija 45/2, 585-588