Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Ogorelec, B.
Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije
2011. Geologija 54/3, 1-136

Rman, N., Brenčič, M.
Geologija Planine pri Jezeru z okolico
2008. Geologija 51/1, 5-12

Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Holoturijski skleriti iz karnijskih plasti okolice Mežice
2009. Geologija 52/1, 5-10

Jamnik, A., Ramovš, A.
Holoturijski skleriti in konodonti v zgornjekarnijskih (tuvalskih) in norijskih apnencih osrednjih Kamniških Alp
1992. Geologija 35, 7-63

Krivic, K., Premru, U.
Konodonti iz srednjetriadnih plasti pri Gornjem Mokronogu
1976. Geologija 19, 9-27

Buser, S., Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Triasni konodonti Slovenskega bazena
2007. Geologija 50/1, 19-28

Kolar Jurkovšek, T.
Mikrofavna srednjega in zgornjega triasa Slovenije in njen biostratigrafski pomen
1990. Geologija 33, 21-170

Zorc, A.
Rudarsko geološka karakteristika rudnika Mežica
1955. Geologija 3, 24-80

Demšar, M., Dozet, S.
Anizijske in ladinijske plasti v profilu nad Središko grapo pod Križno Goro, osrednja Slovenija
2003. Geologija 46/1, 41-48

Ramovš, A.
Zgornjekarnijski in spodnjenoriški konodonti v okolici Mirne na Dolenjskem
1978. Geologija 21/1, 47-60

Novak, M.
Zgornjetriasne in spodnjejurske plasti na območju Podutika pri Ljubljani
2003. Geologija 46/1, 65-74

de Capoa, P., Radoičić, R.
Calcareous Nannofossils in Middle Triassic (Anisian) - A preliminary note -
1991. Geologija 34, 77-79

Dozet, S., Kanduč, T., Markič, M.
Prispevek k petrologiji temno sivih do črnih plasti v zgornjepermskih in triasnih karbonatnih kamninah na območju med Ljubljano in Blokami
2012. Geologija 55/1, 77-92

Hamrla, M.
Geologija Rudnice s posebnim ozirom na rudne pojave
1955. Geologija 3, 81-109

Sotelšek, T., Gračanin, N., Rifl, M., Gale, L.
Fosilni mnogoščetinci spodnjekarnijskega apnenca pri Lesnem Brdu
2018. Geologija 61/1, 85-99

Miler, M., Pavšič, J.
Triasne in jurske plasti na območju Krima
2008. Geologija 51/1, 87-99

Ramovš, A.
O stratigrafskih in tektonskih razmerah v borovniški dolini in njeni okolici
1953. Geologija 1, 90-110

Grad, K.
Psevdozilijski skladi med Celjem in Vranskim
1969. Geologija 12, 91-105

Germovšek, C.
O geoloških razmerah na prehodu Posavskih gub v Dolenjski kras med Stično in Šentrupertom
1955. Geologija 3, 116-135

Petek, T.
Skitske in anizijske plasti v kamnolomu pri Hrastenicah in pomembne najdbe zgornjeanizijskih fosilov
1997. Geologija 40, 119-151

Goričan, Š.
Srednjetriasni radiolariji Slovenije (Jugoslavija)
1990. Geologija 31/32, 133-197

Germovšek, C.
Kremenov keratofir pri Veliki Pirešici
1953. Geologija 1, 135-168

Placer, L., Čar, J.
Srednjetriadna zgradba idrijskega ozemlja
1977. Geologija 20, 141-166

Čar, J.
Olistostrome v idrijskem srednjetriadnem tektonskem jarku
1975. Geologija 18, 157-183

Flügel, E., Ramovš, A., Bucur, I. I.
Middle Triassic (Anisian) Limestones from Bled, Northwestern Slovenia : Microfacies and Microfossils
1994. Geologija 36, 157-181

Ramovš, A.
Stratigrafski in tektonski problemi triasa v Sloveniji
1970. Geologija 13, 159-173

Mlakar, I.
O starosti spodnjega dela psevdoziljskih skladov na Cerkljanskem
1980. Geologija 23/2, 173-176

Berce, B.
Kremenov porfirit v ožji okolici rudnika Sv. Ana nad Tržičem
1954. Geologija 2, 179-190

Dozet, S., Ogorelec, B.
Mlajše paleozojske, mezozojske in terciarne oolitne in onkolitne plasti v Sloveniji – Pregled
2012. Geologija 55/2, 181-208

Duhovnik, J.
Prispevek h karakteristiki magmatskih kamenin Črne gore, njihova starost in razmerje do triadnih magmatskih kamenin v Sloveniji
1953. Geologija 1, 182-224

Mlakar, I.
O problematiki Ba, Pb, Zn rudišča Pleše
2003. Geologija 46/2, 185-224

Ogorelec, B., Premru, U.
Sedimentne oblike triadnih karbonatnih kamenin v osrednjih Posavskih gubah
1975. Geologija 18, 185-196

Grad, K., Ogorelec, B.
Zgornjepermske, skitske in anizične kamenine na žirovskem ozemlju
1980. Geologija 23/2, 189-220

Grafenauer, S., Duhovnik, J., Strmole, D.
Triadne magmatske kamnine vzhodne Slovenije
1983. Geologija 26, 189-241

Gregorič, V.
Nastanek tal na triadnih dolomitih
1969. Geologija 12, 201-230

Žlebnik, L.
Triadni cephalopodi izpod Pece
1955. Geologija 3, 216-219

Kolar Jurkovšek, T.
New ostracod and conodont species from the Triassic strata of Slovenia (NW Yugoslavia)
1990. Geologija 31/32, 219-224

Jelaska, V., Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B., Gušić, I.
Triasne plasti v podlagi Jadransko-dinarske karbonatne platforme na planini Svilaja (Hrvaška)
2003. Geologija 46/2, 225-230

Faninger, E.
Plagioklazi v triadnih predorninah na Slovenskem
1971. Geologija 14, 227-233

Dozet, S.
Triadne plasti na listu Delnice
1977. Geologija 20, 231-246

Radovanović, Z., Popović, D., Jovanović, R., Jovanović, D.
Graniti Straže i njihova sedimentna povlata (JZ Srbija)
1997. Geologija 40, 241-245

Kralj, P., Celarc, B.
Plitve intruzivne vulkanske kamnine na Raduhi, Savinjsko-Kamniške Alpe
2002. Geologija 45/1, 247-253

Berce, B.
Hematitna mineralizacija v Hrastnem
1954. Geologija 2, 254-260

Zeeh, S., Kuhlemann, J., Bechstädt, T.
Nov pogled na klasična svinčevo - cinkova rudišča v Vzhodnih Alpah (Avstrija / Slovenija) : nastanek MVT rudišč zaradi gravitacijskega toka rudonosnih raztopin na območju Alp
1998. Geologija 41, 257-273

Germovšek, C.
Obvestilo o preiskavah prodornin v Slovenij
1954. Geologija 2, 261-268

Premru, U.
Triadni skladi v zgradbi osrednjega dela Posavskih gub
1974. Geologija 17, 261-297

Čar, J.
Kotna tektonsko-erozijska diskordanca v rudiščnem delu idrijske srednjetriasne tektonske zgradbe
1990. Geologija 31/32, 267-284

Iskra, M.
Geološka zgradba Savskih jam
1965. Geologija 8, 279-298

Kolar, T.
Konodonti v škofjeloškem apnencu na Šmarjetni gori
1979. Geologija 22/2, 309-325

Krošl Kuščer, N.
Geološka prospekcija ozemlja občine Šentjur pri Celju
1975. Geologija 18, 372-372

Herak, M.
Novija istraživanja trijasa u Hrvatskoj
1973. Geologija 16, 375-378

Ramovš, A.
Biostratigrafske značilnosti triasa v Sloveniji
1973. Geologija 16, 379-388

Kuščer, D., Grad, K., Nosan, A., Ogorelec, B.
Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom
1974. Geologija 17, 425-476

Iskra, M.
Svinec in cink v spodnjetriadnih plasteh Posavskih gub
1974. Geologija 17, 552-553