Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 49/1 - 2006 / Volume 49/1 - 2006
Lapanje, A.
V spomin Mihi Marinku Šlandru
2006. Geologija 49/1, 5-6

Cimerman, F., Jelen, B., Skaberne, D.
Poznoeocenska bentična foraminiferna favna iz klastičnega zaporedja med Socko in Dobrno in njen kronostratigrafski pomen
2006. Geologija 49/1, 7-44

Pavlovec, R.
Spodnje ocenski numuliti iz Trnovega pri Ilirski Bistrici
2006. Geologija 49/1, 45-52

Mikuž, V.
Novi najdbi polža rodu Velates iz eocenskega fliša Goriških brd in Gračišća v Istri
2006. Geologija 49/1, 53-60

Mikuž, V.
Oligocenski morski datelj iz potoka Plaznica pri Poljšici
2006. Geologija 49/1, 61-67

Ogorelec, B., Buser, S., Mišič, M.
Manganovi gomolji v jurskem apnencu Južnih Alp Slovenije
2006. Geologija 49/1, 69-84

Kralj, P.
Peperit dacita in meljevca iz Trličnega pri Rogatcu
2006. Geologija 49/1, 85-90

Gosar, M., Čar, J.
Vpliv žgalnic živosrebrove rude iz 16. in 17. stoletja na razširjenost živega srebra v okolici Idrije
2006. Geologija 49/1, 91-101

Trček, B.
Izotopske raziskave na območju vodnega telesa Pivovarne Union
2006. Geologija 49/1, 103-112

Kotnik, J., Covelli, S., Piani, R., Gibičar, D., Logar, M., Horvat, M., Brambati, A.
Vloga reke Soče pri vnosu živosrebrovih spojin v Tržaški zaliv
2006. Geologija 49/1, 113-121

Alijagič, J., Šajn, R.
Vpliv železarn na porazdelitev kemičnih prvin v Bosni in Hercegovini ter Sloveniji
2006. Geologija 49/1, 123-132

Kanduč, T., Medaković, D., Dolenec, T.
Izotopske značilnosti lupin školjke Mytilus galloprovincialis z vzhodne Jadranske obale
2006. Geologija 49/1, 133-140

Komac, M.
Uporabnost predalpskega modela verjetnosti pojavljanja plazov na alpskem območju
2006. Geologija 49/1, 141-150

Đurović, B., Mikoš, M.
Ali smo ogroženi kadar tvegamo? Pojmi in izrazje teorije tveganj zaradi naravnih, geološko pogojenih nevarnosti
2006. Geologija 49/1, 151-161

Šolar, S. V., Shields, D. J.
Učinek izbire politik na razpoložljivost mineralnih surovin
2006. Geologija 49/1, 163-172

Placer, L.
Premru U., Tektonika in tektogeneza Slovenije
2006. Geologija 49/1, 173-174

Ribičič, M.
Komac M., Napoved verjetnosti pojavljanja plazov z analizo satelitskih in drugih prostorskih podatkov
2006. Geologija 49/1, 174

Pirc, S.
Dervarič et al., Rudniki in premogovniki v Sloveniji
2006. Geologija 49/1, 175

Skaberne, D.
Tišljar J., Sedimentologija klastičnih i silicijskih taloženja
2006. Geologija 49/1, 176

Pezdič, J.
Barić G., Naftna geologija
2006. Geologija 49/1, 177

Dolenc, M.
Dobnikar et al., Gemološki terminološki slovar
2006. Geologija 49/1, 179-182