Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 48/2 - 2005 / Volume 48/2 - 2005
Rožič, B.
Albijsko cenomanijski presedimentirani apnenci spodnje flišoidne formacije z območja Mrzlega vrha severno od Tolmina (SZ Slovenija)
2005. Geologija 48/2, 193-210

Bartol, M., Pavšič, J.
Badenijski diskoastri v profilu pri Lenartu (severovzhodna Slovenija, Centralna Paratetida)
2005. Geologija 48/2, 211-223

Mikuž, V.
Panonijski mehkužci iz okolice Čanja pri Sevnici
2005. Geologija 48/2, 225-243

Placer, L.
Strukturne posebnosti severne Istre
2005. Geologija 48/2, 245-251

Gosar, M., Šajn, R.
Arzen v okolju: vsebnosti v tleh na nekaterih območjih Slovenije
2005. Geologija 48/2, 253-262

Komac, M.
Intenzivne padavine kot sprožilni dejavnik pri pojavljanju plazov v Sloveniji
2005. Geologija 48/2, 263-279

Mali, N., Janža, M.
Ocena možnosti zajema podzemne vode z uporabo MIKE SHE programskega orodja za hidrogeološko modeliranje – primer Selniška Dobrava
2005. Geologija 48/2, 281-294

Trček, B.
Študij vpliva podnebnih sprememb na vodni režim zadrževalnika Vogršček
2005. Geologija 48/2, 295-302

Bavec, M., Budkovič, T., Komac, M.
Geohazard - geološko pogojena nevarnost zaradi procesov pobočnega premikanja. Primer občine Bovec
2005. Geologija 48/2, 303-310

Komac, M.
Verjetnostni model napovedi nevarnih območij glede na premike pobočnih mas – primer občine Bovec
2005. Geologija 48/2, 311-340

Petje, U., Mikoš, M., Ribičič, M.
Ocena nevarnosti padajočega kamenja za odsek regionalne ceste v dolini Trente
2005. Geologija 48/2, 341-354

Rikanovič, R., Smole, D.
Optimizacija organizacije in dostopanja do osnovnih prostorskih podatkov
2005. Geologija 48/2, 355-361