Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 16 - 1973 / Volume 16 - 1973
Nosan, A.
Termalni in mineralni vrelci v Sloveniji
1973. Geologija 16, 6-81

Breznik, M.
Nastanek zaslanjenih kraških izvirov in njihova sanacija
1973. Geologija 16, 83-186

Pleničar, M.
Radioliti iz krednih skladov Slovenije I
1973. Geologija 16, 187-226

Pavlovec, R.
Plasti z Amussium duodecimlamellatum (Bronn) iz Male Pirešice v Savinjski dolini
1973. Geologija 16, 227-234

Pavlovec, R.
Prva najdba vrste Sphaerium rivicola (Lamarck) v jezerski kredi na Ljubljanskem barju
1973. Geologija 16, 235-236

Lapajne, V., Šribar, L.
Zgornjekredni sedimenti na območju Posavskih gub
1973. Geologija 16, 237-244

Hinterlechner Ravnik, A.
Pohorske metamorfne kamenine II
1973. Geologija 16, 245-270

Faninger, E.
Pohorske magmatske kamnine
1973. Geologija 16, 271-315

Placer, L.
Rekonstrukcija krovne zgradbe idrijsko žirovskega ozemlja
1973. Geologija 16, 317-334

Škerlj, Ž., Škerlj, J.
Fosfati v Istri
1973. Geologija 16, 335-342

Lapajne, J.
Obdelava in vrednotenje geofizikalnih podatkov
1973. Geologija 16, 343-351

Ivanković, J., Nosan, A.
Hidrogeologija Čateških toplic
1973. Geologija 16, 353-361

Grimšičar, A.
Inženirskogeološke razmere ob trasi avtomobilske ceste Hoče-Levec
1973. Geologija 16, 363-370

Gušić, I.
Stratigrafsko značenje mezozojskih dasikladaceja s obzirom na nova taksa u Jugoslaviji
1973. Geologija 16, 371-372

Kochansky Devidé, V.
Trogkofelski skladi na Hrvaškem
1973. Geologija 16, 373-374

Herak, M.
Novija istraživanja trijasa u Hrvatskoj
1973. Geologija 16, 375-378

Ramovš, A.
Biostratigrafske značilnosti triasa v Sloveniji
1973. Geologija 16, 379-388

Lapajne, J.
Geofizikalne raziskave na Krasu
1973. Geologija 16, 389-390