Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 60/1 - 2017 / Volume 60/1 - 2017
Brenčič, M., Čenčur Curk, B., Gale, L., Verbovšek, T.
Uvodnik (gostujoči uredniki)
2017. Geologija 60/1, 5-8

Kanduč, T., Kocman, D., Verbovšek, T.
Biogeokemija izbranih slovenskih rek (Kamniška Bistrica, Idrijca in Sava v Sloveniji): vpogled v rečno vodno geokemijo, stabilne izotope ogljika in snovne tokove preperevanja
2017. Geologija 60/1, 9-26

Uhan, J.
Ranljivost podzemne vode glede na nitratno onesnaženje v aluvialnih vodonosnikih Slovenije – primer Spodnje Savinjske doline
2017. Geologija 60/1, 27-35

Likar, B., Kuk, V., Fifer Bizjak, K.
Retencijske lastnosti trdnih meljev
2017. Geologija 60/1, 37-47

Trček, B., Leis, A.
Pregled izotopskih raziskav podzemne vode v razpoklinskem vodonosnem sistemu na območju Rogaške Slatine
2017. Geologija 60/1, 49-60

Gale, L., Novak, U., Kolar Jurkovšek, T., Križnar, M., Stare, F.
Značaj okremenjene fosilne združbe zgornjekarnijskih amfilinskih plasti pri Crngrobu (osrednja Slovenija)
2017. Geologija 60/1, 61-75

Gašparič, R., Križnar, M.
Spodnjemiocenska rakovica Retropluma slovenica Gašparič & Hyžný, 2014 iz govških plasti Tunjiškega gričevja
2017. Geologija 60/1, 77-85

Križnar, M., Preisinger, D.
Novo najdišče pleistocenske sesalske favne v kamnolomu pri Črnem Kalu (Primorska, Slovenija) ter problematika zaščite in ohranjanja najdišč v kamnolomih
2017. Geologija 60/1, 87-97

Gale, L., Kelemen, M.
Spodnjejurske foraminiferne združbe v plitvomorskih karbonatih na območju Krima, osrednja Slovenija
2017. Geologija 60/1, 99-115

Rokavec, D., Mezga, K.
Nahajališča mineralnih surovin javnega pomena v Sloveniji
2017. Geologija 60/1, 117-128

Strgar, A., Rajver, D., Gosar, A.
Raziskave povezanosti temperatur zraka in plitvega podzemlja na lokaciji vrtine Malence pri Kostanjevici, JV Slovenija
2017. Geologija 60/1, 129-143

Novak, A., Verbovšek, T., Popit, T.
Heterogeni fosilni plaz Lozice na območju Rebrnic v Vipavski dolini
2017. Geologija 60/1, 145-155

Veselič, M.
Mišo ANDJELOV, Zlatko MIKULIČ, Björn TETZLAFF, Jože UHAN & Frank WENDLAND, 2016: Groundwater Recharge in Slovenia - Results of a bilateral German-Slovenian Research Project. Schriften des Forschungszentrums Jülich, Reihe Energie & Umwelt, Jülich: 138 p.
2017. Geologija 60/1, 156-162

Novak, M.
Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno poročilo za leto 2016
2017. Geologija 60/1, 163-166